MØTEREFERAT

Årsmøte i Vang historielag
Sted:  Biblioteket
Dato:  16.03.2017

Deltakere
Ragnhild Lund, Harald Olav Jevne, Jørgen Kvam, Gunnar Belsheim, Sidsel Jevne, Helge Rønningen,
Inger Wangensteen, Kristin Lajord, Sigfred Hovda, Frank T. Jacobsen, Ellen Anne Hovda, Dag Nordsveen, Tore Hovda, Varg Figenschou.

Referat
Leder Tore Hovda ønsket velkommen.

Innkallinga godkjent.
Møteleier: Tore valgt
Referent: Dag Nordsveen meldte seg.
Årsmelding: Lest av Tore. Enstemmig godkjent.
Regnskap: Harald Olav Jevne gikk gjennom regnskapet. Enstemmig godkjent.
Valg:
Styret: Tore Hovda, Aud Kvale, Helge Rønningen på valg. Enstemmig gjenvalgt.
Varamedlemmer:  Gjenvalg på Berit Oldre og Andris Kvam.

Orienteringssaker
Bildeboka: Kommunen har ca 3500 bilder i arkivet. Sigfred, Harald Olav og Dagny Britt har gjennomgått og fått lagt på tekst. 400 er plukka ut og vil bli klassifisert ut fra kvalitet og historisk interesse. Skannekvelder er gjennomført i Høre, Øye og Vang. Åsvang står for tur.

Dagny Britt Havro har
på eget initiatv gått fra gard til gard og skannet bilder. Kjempebra!

Boka vil bli delt inn i tema. Stølsliv kan være et tema, hverdagsbilder og reindrift andre.

Sputreføssen: To hytteeiere i Rysndalen tok kontakt med historielaget og meldte sin interesse for fossen og dens historie. De tenkte kanskje at en så flott foss måtte være omtalt i kilder og kanskje festet til lerretet. Den ene var Trond S. Paulsen, advokat, og god til å grave i gamle rettsdokumenter. Den andre vassdragsingeniør Joakim Gundersen. Deres funn ble til et interessant notat, og under utdelingen av positivprisen på biblioteket holdt de et interessant foredrag med tittelen "Fossen som ble reddet ved en regnefeil". Til slutt utfordra de kommunen til å rydde langs fossen så vi også i årene som kommer kan nyte synet av denne flotte turistattraksjonen.
Historielaget vil være en pådriver i dette arbeidet.

Vårturen til historielaget vil sannsynligvis
være langs Sputreføssen, i slutten av mai.

Torodd Lybekk arbeider med ei bok om fosser i Valdres som vi tror blir utgitt i 2017.

Sikteskive på Hugakøllen.
Sigfred spurte om det skulle være siktemidler slik som på Sognefjellet? Målsetningen er å få den opp i år.

Årsmøtet ble hevet kl 19:45. Deretter overtok den eksterne foredragsholder, Helge Gudheim.

Ysting i Valdres
Helge Gudheim holdt en times foredrag om Ysting i Valdres hvor linjene ble trukket flere hundre år tilbake i tid. Gode historier og illustrative bilder gjorde dette til en interessant og god avslutning på møtet.


Referent: Dag Nordsveen
20.03.2017
Referat frå møte i bildegruppa 10. mai 2016
Dei som tidlegare har tatt på seg å stå for scanning av «nye» bilder var innkalla til dette møtet, og Åsta, Thorbjørn, Magnor, Harald Olav, Nils R og Tore deltok.
Vi vart einige om at vi startar scanninga for fullt til hausten:
Dagny Britt lagr opplysningsskjema og sender til Tore når det er ferdig.
Åsta ser gjennom dei om lag 300 bildene vi alt har plukka ut med tanke på om kvaliteten fototeknisk er bra nok.
«Treningskveld» tysdag 30. august kl 19.00 på biblioteket. Åsta og Oddvin set opp utstyret, og dei som skal vera med på scanninga møtast for opplæring og samordning.
Torsdag 1. september frå kl 17.00-21.00 blir det scanning av bilder på biblioteket. Dette blir helst for folk frå Vangsoknet. Seinare blir det scanning i Øye, Åsvang og Høre. Ingrid og Tore sørger for god bekjentgjering av dette.
Tore kontakter Begnavassdraget og Bettina Garmann på Valdresmuseet med tanke på mogelege interessante bilder.

Referat frå styremøte 6. april 2016

Harald, Helge, Ove og Tore var til stades.
Saker vi handsama:
Turplaner for året:
Vårturen blir 2. juni med frammøte på nørre Leirhol kl.18.00. Det blir omvisning i Riddarstøga og Jobu- og gråtassmuseet til Jon. Etterpå tek vi turen nedom Hærsen og Teigen, gamle husmannsplasser nedved fjorden. Vi tek også ein tur bortom grava nord for garden.
Haustturen blir til Vabakko sundag 11. september. Dette blir annonsert på heimesida og i avisa seinare.

Informasjon om bildeboka.
Vi får inn omtale i pinsenummeret av menighetsbladet. Det er nå grovsortert ut omlag 300 bilder som kan vera aktuelle. Desse må vurderast av gruppa som er kyndige på dette. Vi må ut på bygda etter fleire bilder, det vil scannegruppa ta seg av. Boka blir bygd opp etter tema, og førebels har vi tenkt på dette: Vegbygging, brøyting, transport, samferdsel, mekanisering frå hest til traktor, kraftverk og anleggsarbeid, pelsdyr, bygging av driftsbygningar og andre hus, jakt og fiske, reinsdrift, stølsliv, klassebilder og konfirmantbilder. Leiaren kontakter Lokalhistorisk Institutt for å undersøke copyright til bilder tatt av profesjonelle fotografer.
Arbeidet med bildeboka er eit non-profitforetak, der eventuelt overskot går til historielaget.
Utsending av medlemsskriv. Dette blir i år sendt ut med menighetsbladet, som tidlegare år.

Referat frå årsmøte 16. mars 2016
Årsmøtet i historielaget vart halde 16. mars, med heile 20 frammøtte. Det er til stor inspirasjon for styret at så mange hadde funne vegen.
Saksliste:
  1. Merknad til innkallinga.
Ingen merknad
  2. Årsmelding. Sjå lenkje 'Om Laget' over
  3. Rekneskap. Godkjent. Eit overskot på kr 2396.-. Solid økonomi
  4. Val
       - Harald og Ove var på val. Båe attvalde med akklamasjon
  5. Orienteringssaker
       - Informasjon om bildeboka.
       - Arbeidet med heimesida vår. Bruksklar, men skal gjerast lettare tilgjengeleg
       - Hugakøllen. Sjå nedanfor

Etter årsmøtesakene hadde styreleiaren ein del orienteringssaker. Det vart mellom anna fortalt ein del om arbeidet med ei bildebok med gamle bilde frå Vang. I tillegg vart det fortalt om kor langt arbeidet med målskiva på Hugakøllen hadde kome.
Etterpå heldt Magny Karlberg ei interessant forelesing: "Ei drakthistorisk reise frå 1660 til 1860". Magny er ein framståande ekspert på dette området, og har gjeve ut eit stort bokverk om det (sjå litteratursida). Ho drog linene for klesbunad og bruken av dei attende til eldre stilartar, og kvar mykje av det vi reknar for våre norske bunader opprinneleg kom frå.
Årsmelding for 2015 finn du på heimesida 'Om laget'. Der vil du sjå kva historielaget har arbeidd med siste året. (v/Tore Hovda, leiar)

Referat frå møte i bildekomiteen torsdag 3. desember 2015.


Desse var med:
Magnor Wigdel, Ingrid Wigdel, Sigfred Hovda. Nils Leine, Nils Rogn, Thorbjørn Kjøs, Oddvin Almenning, Ingegjerd Havro, Johannes Kasa, Åsta Brenna, Dagny Britt Havro og Tore Hovda.
Tore er leiar i historielaget og fortalde om bakgrunnen for innkallinga. Han (eg) hadde vore i kontakt med medlemar av tilsvarande boknemnder i Øystre- og Vestre Slidre. Erfaringane deira var at det burde vera ei «hard kjerne» på 3-4 personar som trekte i trådane og hadde hovudansvaret. Viktig med mange og gode hjelparar i tillegg! Dette arbeidet er ein dugnadsinnsats og alle var einige om at vi vil jobbe fort å få til eit best mogeleg produkt, og at vi tek den tida vi treng.
Det vart ei runde rundt bordet, der alle fortalde kva dei kunne tenke seg å bidra med:

Tore:          Økonomi, trekke i trådene, markedsføring
Sigfred:      Samle inn album i Heens- og Liagardane, arbeide med tekst
Magnor:      Scanne bilder og møte folk, erfaring frå førre bildeinnsamlingsrunde
Ingrid:         Redigere bilder, digitalisering, layout, markedsføring
Nils R.:        Scanne bilder, arbeide med tekst
Thorbjørn:   Scanne bilder, elles forefallande arbeid
Oddvin:       Redigere bilder, scanne, sørge for å ha dataprogram som kommuniserer med    bibliofilprogrammet  
Ingegjerd:     Scanne bilder, forefallande arbeid
Johannes:     Hjelpe til der det trengs
Åsta:            God på trykkekvalitet, konvertering til bibliofilprogrammet, bindeledd mot kommunen
Dagny Britt:   Potet, ta i mot info ved scanning, lage informasjonsskjema   
Nils L.:         Lage database, stiller ved behov.

Dette viser at vi har mange og dyktige folk med som er interessert i å gjera ein innsats på forskjellige plan.

Tore kontakter Lokalhistorisk Institutt for å få info om erfaring frå andre. I tillegg kontakter han Kristian Bergsund med tanke på bilder frå krigen.

Vidare framdrift:
Bildesamlinga vi har på ca 3500 bilder inneheld mange aktuelle bilder og svært mange bilder som ikkje er interessante å ha med i boka. Bildesamlinga blir fordelt på ein gjeng som får ein bit av samlinga kvar og plukker ut aktuelle bilder med hard hand. Aktuelle bildenummer skal rapporterast til Tore når jobber er gjort. Dei får nærmare info frå Tore om kva bilder kvar einskild skal sjå på.
Dei som tek denne jobben er:
Johannes, Oddvin, Thorbjørn, Nils R., Nils L., Magnor, Dagny Britt, Harald Jevne
Helge Rønningen (?) og Tore.

Vi venter til utpå vårparten med å reise rundt på skuler og grendehus for å scanne. Vi prioriterer bildesamlinga og førebuing til scanninga. Aktuelle scannarar blir kalla inn til eit «kurs» føreåt, slik at arbeidet blir gjort mest mogeleg einsarta. Dette kjem vi tilbake til.
Konklusjonen på møtet er at dette blir ein spanande og interessant jobb!
Tore
Framsida
Oppdatert 06.09.16 H.R.
Referat frå møte i bildegruppa 10. mai 2016
Dei som tidlegare har tatt på seg å stå for scanning av «nye» bilder var innkalla til dette møtet, og Åsta, Thorbjørn, Magnor, Harald Olav, Nils R og Tore deltok.
Vi vart einige om at vi startar scanninga for fullt til hausten:
Dagny Britt lagr opplysningsskjema og sender til Tore når det er ferdig.
Åsta ser gjennom dei om lag 300 bildene vi alt har plukka ut med tanke på om kvaliteten fototeknisk er bra nok.
«Treningskveld» tysdag 30. august kl 19.00 på biblioteket. Åsta og Oddvin set opp utstyret, og dei som skal vera med på scanninga møtast for opplæring og samordning.
Torsdag 1. september frå kl 17.00-21.00 blir det scanning av bilder på biblioteket. Dette blir helst for folk frå Vangsoknet. Seinare blir det scanning i Øye, Åsvang og Høre. Ingrid og Tore sørger for god bekjentgjering av dette.
Tore kontakter Begnavassdraget og Bettina Garmann på Valdresmuseet med tanke på mogelege interessante bilder.